Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

5 Uživatelské rozhraní QCadu

Při spuštění QCadu se otevře hlavní okno programu s grafickým uživatelským rozhraním. Toto okno je společné všem výkresům.

Hlavní okno programu

QCad obsahuje grafické uživatelské rozhraní (GUI), které nabízí spoustu běžných prvků, které můžete znát z jiných programů. V této kapitole se blíže podíváme na jednotlivé komponenty hlavního okna programu (Obrázek 8).

Figure 8: Hlavní okno programu QCad.

Menu a panel nástrojů CADu

Mnoho funkcí QCadu je dostupných z jeho menu. Pro funkce související s kreslením může být vhodnějším způsobem ovládání pomocí levého panelu nástrojů CADu. Tento panel nástrojů vždy ukazuje nástroje, které má smysl v danou chvíli použít. Pokud chcete například určit počáteční bod úsečky, zobrazí se úchopné funkce, které vám umožní zadat počáteční bod do existujícího koncového bodu, do bodu mřížky, nebo umožňují použít jiný úchopný mód.

Seznam hladin a bloků

Napravo od hlavního okna QCadu se nachází seznam hladin a bloků. Zobrazují hladiny a bloky obsažené v aktivním výkresu.
Pomocí menu Zobrazit - Podokna - Seznam hladin a Zobrazit - Podokna - Seznam bloků můžete seznamy hladin a bloků zapínat a vypínat.

Stavový řádek

Stavový řádek v dolní části okna QCadu zobrazuje různé informace o aktuálním stavu QCadu. V jeho levé části se průběžně zobrazují souřadnice kurzoru - absolutní i relativní - a to jak v kartézském souřadném systému tak i v polárním. Prostřední oblast stavového řádku nás informuje aktuální funkci levého a pravého tlačítka myši. A konečně v pravé části stavového řádku se zobrazuje počet právě vybraných entit.
Stavový řádek může být pomocí menu Zobrazit - Stavový řádek zapnut nebo vypnut.

Příkazový řádek

Přímo nad stavovým řádkem se nachází příkazový řádek QCadu. Používá se ke vkládání příkazů a zobrazování varovných a chybových hlášení.
Příkazový řádek může být pomocí menu Zobrazit - Podokna - Příkazový řádek zapnut nebo vypnut.

Panel možností

Panel možností je na obrázku 8 prázdný. V závislosti na právě aktivním nástroji se v něm zobrazují dostupné možnosti daného nástroje.
Pokud měníte možnosti pomocí příkazového řádku, můžete tuto lištu v menu Zobrazit - Nástrojové lišty - Vlastnosti nástroje vypnout.

Spouštění příkazů

Vše v QCadu je závislé na příkazech, které musí být nejprve spuštěny. V QCadu existuje spousta způsobů, jak příkazy spouštět:

  • výběrem odpovídající ikony v jednom z panelu nástrojů
  • výběrem příslušné položky z jednoho z kontextových menu
  • zápisem příkazu do příkazového řádku

Nezapomeňte že z menu a panelů nástrojů je možno spouštět většinu běžných příkazů.

Některé příkazy vyžadují po jejich spuštění zadání dodatečných informaci. Opět existují tři způsoby jak mohou být tyto informace QCadem požadovány:

  • Dialogová okna. Například nástroj pro tvorbu textových popisků zobrazí okno, ve kterém je možno vybrat font a zapsat požadovaný text.
  • Panel možností. Například při tvorbě rovnoběžek je vyžadováno zadání vzdálenosti od původního prvku. V druhé nástrojové liště se zobrazí textové pole, do kterého může uživatel zadat požadovanou vzdálenost (viz Obrázek 9).
  • Příkazový řádek. Například při kreslení sledu několika čar můžete tento sled ukončit zapsáním příkazu 'zavřít' do příkazového řádku.

Figure 9: U některých nástrojů se může zobrazit zvláštní panel nástrojů.

Režimy

QCad pracuje ve dvou režimech: v příkazovém režimu a v normálním režimu . Příkazový režim akceptuje příkazy z příkazové řádky. V normálním režimu jsou veškeré vstupy z klávesnice směřovány do rozhraní programu.

Příkazový režim

Příkazový režim je indikován modrým promptem vlevo u příkazového řádku a v něm blikajícím kurzorem. V tomto režimu jsou všechny tisknutelné znaky z klávesnice vkládány do příkazového řádku. Tento režim použijete pro zadávání příkazů nebo souřadnic. Můžete například zapsat úsečka pro spuštění nástroje pro tvorbu úseček. Pokud stisknete klávesu A následovanou klávesou Z, objeví se v příkazovém řádku písmena 'az'. Tím se po potvrzení klávesou 'Enter' aktivuje nástroj pro automatickou změnu měřítka.

Normální režim

V tomto režimu se QCad chová jako každý jiný program. Veškeré vstupy z klávesnice budou programem interpretovány jako klávesové zkratky (pokud jsou specifikovány), jinak nebudou mít žádný efekt. Pokud v tomto režimu stisknete klávesy AZ aktivuje se příkaz pro změnu měřítka.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.