Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Contents

1 Licence

Copyright

Ochranné známky

GNU General Public License

2 Úvod

Cíl tohoto manuálu

CAD - pro nezasvěcené

Je QCad pro mě?

Kdo stojí za QCadem?

Jak získat QCad?

QCad a Qt

3 Základní pojmy v CADu

Entity

Vlastnosti

Hladiny

Bloky

Kreslení za pomoci CADu

Souřadné systémy

Počátek

Kartézské souřadnice

Polární souřadnice

Uchopení objektů a uchopení do mřížky

Základní úpravy

Výběr entit

Mazání

Úpravy

Zobrazování v CADu

4 Spuštění QCadu

Operační systém Windows

Operační systém Linux / Unix

Operační systém Mac OS X

5 Uživatelské rozhraní QCadu

Hlavní okno programu

Menu a panel nástrojů CADu

Seznam hladin a bloků

Stavový řádek

Příkazový řádek

Panel možností

Spouštění příkazů

Režimy

Příkazový režim

Normální režim

6 Příkazový řádek

Pár slov o aktivaci příkazového řádku

7 Práce se soubory

Tvorba nového výkresu

Otevírání výkresů

Ukládání výkresů

Export výkresů jako obrázky

Uzavírání výkresů

8 Tisk

Náhled před tiskem

Tisk

Tisk do souboru

9 Základní editační příkazy

Zpět

Vpřed

Kopírovat

Vyjmout

Vložit

10 Zobrazování

Posouvání

Přepínání mřížky

Přepnout náčrtový mód

Překreslování

Přibližování / Oddalování

Automatické zvětšení

Zvětšení použitím okna

Posun pohledu

Předchozí pohled

11 Hladiny

Změna viditelnosti hladiny

Změna viditelnosti všech hladin

Přidávání nových hladin

Odstranění hladin

Úprava vlastností hladiny

12 Bloky

Změna viditelnosti bloku

Změna viditelnosti všech bloků

Přidávání nových bloků

Odstraňování bloků

Přejmenování bloků

Úpravy bloků

Vkládání bloků

Tvorba bloků z již existujících entit

13 Uchopení objektů

Volné umístění

Uchopení do mřížky

Uchopení za koncové body

Uchopení za body na prvcích

Uchopení za středy

Uchopení v polovině prvku

Uchopení v dané vzdálenosti

Uchopení v průsečíku

Ruční uchopení v průsečíku

Úchopná omezení

Bez omezení

Pouze kolmo

Pouze vodorovně

Pouze svisle

Relativní počátek

Posun relativního počátku

Uzamykání (odemykání) relativního počátku

14 Příkazy pro tvorbu prvků (entit)

Body

Samostatné body

Úsečky

Pořadí úseček

Úsečka pod úhlem

Vodorovná / Svislá úsečka

Obdélník

Rovnoběžka

Osa úhlu

Tečna z bodu k oblouku / kružnici

Tečna od oblouku k oblouku / od kružnice ke kružnici

Úsečka kolmá k jinému prvku

Úsečka s relativním úhlem k jinému prvku

Čára od ruky

Mnohoúhelník zadaný středem a rohem

Mnohoúhleník zadaný dvěma rohy

Oblouky

Oblouky zadané středem, poloměrem a úhly

Oblouk zadaný 3 body

Souosý oblouk

Kružnice

Kružnice zadaná středem a bodem

Kružnice zadaná středem a poloměrem

Kružnice zadaná 2 body

Kružnice určená 3 body

Soustředná kružnice

Elipsy

Celá elipsa

Elipsovitý oblouk

Texty

Pokročilé příkazy textu

Kóty

Zarovnaná kóta

Přímé kóty

Vodorovné / Svislé kóty

Kóty poloměru

Kóty průměru

Úhlové kóty

Odkaz

Šrafy a výplně ploch

Obrázky

15 Výběr prvku

Zrušení výběru všeho

Výběr všeho

Výběr jednotlivých prvků

Výběr obrysů

Zrušení výběru oknem

Výběr oknem

Inverzní výběr

Rušení výběru protínajících se prvků

Výběr protínajících prvků

16 Úpravy

Posun

Otočení

Měřítko

Zrcadlení

Posun a otočení

Otočení a otočení zpět (Otočení 2)

Zkrátit / Prodloužit

Zkrácení dvou prvků

Prodloužení

Úkos

Zaoblení

Rozdělit

Natáhnout

Vlastnosti prvku

Vlastnosti skupiny prvků

Mazání prvků

Rozkládání skupin

17 Měření

Vzdálenost (Bod,Bod)

Vzdálenost (Prvek, Bod)

Úhel

18 Nastavení programu

Vzhled

Jazyk

Vzhled

Cesty

19 Nastavení výkresu

Papír

Jednotky

Kóty

20 Appendix

Klávesové zkratky

Příkazový řádek

Manipulace se soubory

Základní úpravy

Zobrazení

Manipulace s hladinami

Uchopení

Kreslení

Kótování

Výběr prvku

Modifikace

Fonty

Šrafovací vzory

Matematické výrazy

Podporované konstanty

Podporované funkce

Kreslící jednotky

Podporované délkové jednotky

Způsoby zobrazování délkových jednotek

Podporované úhlové jednotky

Způsob zobrazování úhlových jednotek

Podporované formáty papíru

Metrické (ISO)

Ostatní formáty

Přechod z QCadu 1

DXF kompatibilita

Operace s hladinami

Bibliografie

Index

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.