Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

13 Uchopení objektů

V této kapitole je seznam všech dostupných úchopných funkcí, které pomáhají uživateli při nastavování přesné polohy bodů.

Při mnoha konstrukcích a úpravách v QCadu je nutné určovat souřadnice referenčních bodů, počátečních bodů, koncových bodů, středů a dalších význačných bodů. Aby bylo možno zvolit přesnou polohu definovanou dříve nakreslenými prvky nebo mřížkou, obsahuje QCad sadu úchopných nástrojů. Kdykoliv má smysl a použít tyto nástroje, automaticky se objeví příslušný panel (Obrázek 20).

Figure 20: Panel úchopných nástrojů.

Volné umístění

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Volný

Klávesová zkratka:

uz

Příkaz:

?

Popis:

Umožňuje uživateli nastavit souřadnice volně myší kdekoliv. Uvědomte si, že toto není příliš doporučený způsob zadávání souřadnic v CADu.

Uchopení do mřížky

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Mřížka

Klávesová zkratka:

um

Příkaz:

?

Popis:

Uchopí za body mřížky.

Uchopení za koncové body

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Koncové body

Příkaz:

?

Klávesová zkratka:

uk

Popis:

Uchopí za samostatné body a koncové body úseček a oblouků (Obrázek 21).

Figure 21: Koncové body nalezené úchopným nástrojem.

Uchopení za body na prvcích

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Nejblíže

Klávesová zkratka:

ubl

Příkaz:

?

Popis:

Uchopí za nejbližší bod na prvku (Obrázek 22).

Figure 22: 'Nejblíže' uchopí k jakémukoliv nejbližšímu bodu na prvku.

Uchopení za středy

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Střed

Klávesová zkratka:

us

Příkaz:

?

Popis:

Uchopí za středy úseček a oblouků a za samotné body (Obrázek 23).

Figure 23: Středy nalezené úchopným nástrojem.

Uchopení v polovině prvku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Polovina

Klávesová zkratka:

upol

Příkaz:

?

Popis:

Uchopí za bod v polovině úsečky nebo oblouku a za samostatné body (Obrázek 24). Nezapomeňte, že poloviční bod oblouku je v polovině čáry oblouku a středový bod je ve středu oblouku.

Figure 24: Body nalezené úchopným nástrojem.

Uchopení v dané vzdálenosti

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Vzdálenost od koncového bodu

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Uchopí za body v zadané vzdálenosti od koncových bodů (Obrázek 25). Vzdálenost je možno nastavit v panelu nástrojů.

Figure 25: Příklad úchopných bodů pro úchopný nástroj 'Vzdálenost od koncového bodu'.

Uchopení v průsečíku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Průsečík

Klávesová zkratka:

up

Příkaz:

?

Popis:

Uchopí za průsečíky mezi prvky (Obrázek 26).

Figure 26: Nástroj 'Průsečík' automaticky najde všechny viditelné průsečíky.

Ruční uchopení v průsečíku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Průsečík manuálně

Příkaz:

?

Popis:

Občas se stane, že nástroj pro uchopení v průsečíku není schopen nalézt průsečík, protože neleží na jedné nebo na obou prvcích. Druhý nástroj pro uchopení v průsečíku vám umožní výběr dvou entit a pak najde úchopný bod i když se nachází mimo prvky (Obrázek 27).

Figure 27: Nástroj pro ruční hledání průsečíku umožňuje také určení neviditelných průsečíků.

Úchopná omezení

Jako dodatek k výše popsaným úchopným módům může QCad dále omezit pozici kurzoru kolmo k poloze relativního počátku. Obrázek 28 ilustruje příklad použití úchopných omezení.
'Úchopný bod' je bod, který chce uživatel zadat. Je bod na spodní čáře tvaru, který má stejnou X-ovou souřadnici jako střed kružnice.
Kurzor myši je umístěn na čáře kružnice. Protože se QCad nachází v úchopném režimu "Uchopit za střed", byl by za normálních okolností střed kružnice úchopným bodem. Malý kosočtverec zvýrazní tento bod ("Střed"). S aktivovaným úchopným omezením "Pouze kolmo" uchopí QCad bod ve vodorovné pozici od relativního počátku ("Úchopný bod").

Figure 28:  Úchopná omezení dále omezují úchopnou polohu k imaginárním čarám kolmým k relativnímu počátku.

Bez omezení

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Bez omezení

Příkaz:

?

Popis:

Zruší veškerá omezení.

Pouze kolmo

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Pouze kolmo

Příkaz:

?

Popis:

Omezí se na výběr pouze v kolmém směru k relativnímu počátku.

Pouze vodorovně

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Pouze vodorovně

Příkaz:

?

Popis:

Omezí se na výběr pouze ve vodorovném směru k relativnímu počátku.

Pouze svisle

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Pouze svisle

Příkaz:

?

Popis:

Omezí se na výběr pouze ve svislém směru k relativnímu počátku.

Relativní počátek

Jak bylo již výše zmíněno, v každém výkresu QCadu se nachází relativní počátek. Vypadá jako malá červená kružnice s křížkem uvnitř. Relativní počátek je referenční (výchozí) bod pro relativní souřadnice, které zadáváte do příkazového řádku a pro úchopná omezení.
Běžně se relativní počátek přesouvá automaticky. Například když kreslíte sled úseček , přesune se relativní počátek vždy do posledního bodu, který jste nastavili. Další bod sledu může být poté definován v relativních souřadnicích vzhledem k poslednímu bodu.
Občas ale toto chování není vhodné a raději byste nastavili relativní počátek do jiného místa, nebo by bylo vhodnější uzamknout jeho aktuální polohu tak, aby se přestal automaticky přesunovat. Úchopný panel obsahuje dva nástroje jak toho dosáhnout.

Posun relativního počátku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - Nastavit relativní počátek

Příkaz:

?

Popis:

Umožní uživateli nastavit polohu relativního počátku.

Uzamykání (odemykání) relativního počátku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Uchopit - (Odemknout) Zamknout relativní počátek

Příkaz:

?

Popis:

Pokud je aktivován, uzamkne tento přepínač polohu relativního počátku. To znamená, že se nebude přesunovat automaticky. Stále ho však můžete přesouvat ručně použitím výše zmíněného nástroje.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.