Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Matematické výrazy

QCad obsahuje vestavěný parser matematických výrazů nazývaný 'fparser'. Tento parser byl napsán Juhou Nieminenem 'Warp' z Tampere University of Technology ve Finsku. Kdykoliv se objeví pole do kterých musí uživatel zapsat nějakou hodnotu, může místo ní napsat jakýkoliv výraz, který je parser schopen rozeznat. Tak máte po ruce poměrně výkonný kalkulátor.

Podporované konstanty

pi

3.14159265

Podporované funkce

Následující tabulka obsahuje všechny funkce podporované parserem. Stejnou tabulku můžete také najít v originální dokumentaci k 'fparseru' .

abs(A)

Absolutní hodnota A.

acos(A)

Arc-kosinus A. Vrátí úhel měřený ve stupních jehož kosinem je A.

acosh(A)

Stejně jako acos(), ale pro hyperbolický kosinus.

asin(A)

Arc-sinus A. Vrátí úhel měřený ve stupních jehož sinem je A.

asinh(A)

Stejný jako asin(), ale pro hyperbolický sinus.

atan(A)

Arc-tangent (A). Vrátí úhel měřený ve stupních jehož tangentou je (A).

atan2(A,B)

Arc-tangent A/B. Dva hlavní rozdíly od atan() jsou že navrátí hodnotu úhlu v závislosti na znaménkách konstant A a B (atan() může vrátit pouze hodnoty mezi -pi/2 a pi/2) a pokud jsou vrácené hodnoty mezi pi/2 a -pi/2 přípustné.

atanh(A)

Stejný jako atan(), ale pro hyperbolický tangent.

ceil(A)

Maximální hodnota A. Navrátí nejmenší celé číslo větší než A. Zaokrouhlí nahoru na nejblíže vyšší celé číslo.

cos(A)

Kosinus A. Vrátí kosinus úhlu A, kde A je měřen ve stupních.

cosh(A)

Stejný jako cos(), ale pro hyperbolický kosinus.

cot(A)

Kotangens A (ekvivalent k 1/tan(A)).

csc(A)

Kosekans A (ekvivalent k 1/sin(A)).

eval(...)

Toto je rekurzivní volání funkce která má být vyhodnocena. Počet parametrů musí být stejný jako počet parametrů zadaný funkci. Obvykle je toto volání použito uvnitř if() pro zabránění nekonečnému volání.

exp(A)

Exponent A. Vrátí hodnotu e povýšenou na A, kde e je základ přirozeného logaritmu, neopakovatelná hodnota přibližně rovná 2.71828182846.

floor(A)

Minimální hodnota A. Vrátí největší celé číslo menší než A. Zaokrouhlí dolů na nejbližší menší celé číslo.

if(A,B,C)

Jestliže se int(A) liší od 0, navrácená hodnota této funkce je B nebo C. Pouze parametr, který je potřeba navrátit bude navrácen, ostatní parametry budou přeskočeny. To v něm umožňuje bezpečné použití eval().

int(A)

Zaokrouhlí A na nejbližší celé číslo. 0.5 je zaokrouhleno na 1.

log(A)

Přirozený logaritmus (základ e) A.

log10(A)

Dekadický logaritmus A.

max(A,B)

Jestliže A>B, výsledkem je A, jinak B.

min(A,B)

Jestliže A<B, výsledkem je A, jinak B.

sec(A)

Sekans A (ekvivalent k 1/cos(A)).

sin(A)

Sinus A. Vrátí sinus úhlu A, kde A je měřen ve stupních.

sinh(A)

Stejný jako sin(), ale pro hyperbolický sinus.

sqrt(A)

Druhá mocnina A. Vrátí druhou mocninu čísla A.

tan(A)

Tangens A. Vrátí tangens úhlu A, kde úhel A je měřen ve stupních.

tanh(A)

Stejný jako tan(), ale pro hyperbolický tangens.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.