Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Úsečky

V panelu nástrojů CADu klikněte na tlačítko s úsečkou pro zobrazení panelu s úsečkami (Obrázek 29).

Figure 29: Panel úseček

Pořadí úseček

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - 2 body

Příkaz:

úsečka

Panel možností:


Popis:

Tento nástroj nám umožňuje nakreslit několik úseček za sebou.

Postup:

 1. Zadejte počáteční bod první úsečky. Můžete použít myš, nebo zadat souřadnice do příkazového řádku.
 2. Určete koncový bod první úsečky.
 3. Zadejte koncové body následujících úseček. Pro uzavření obrazce (pro ukončení kreslení úseček) napište uz nebo uzavřít nebo v panelu možností klikněte na tlačítko 'Uzavřít'. Pokud si přejete vzít zpět jednu úsečku, můžete tak učinit zadáním z nebo zpět nebo kliknutím na tlačítko 'Zpět'.

Úsečka pod úhlem

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Úhel

Panel možností:


Popis:

Tento nástroj můžete použít pro kreslení úseček pod známým úhlem. Po jejím vytvoření bude zkrácena na požadovanou délku.

Postup:

 1. V panelu možností zadejte úhel a délku úsečky. Můžete také použít příkazový řádek: úhel nebo uh pro změnu úhlu. délka , del or d pro změnu délky.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku umístěte úsečku.

Vodorovná / Svislá úsečka

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Vodorovně / Svisle

Panel možností:


Popis:

Tento nástroj můžete použít pro tvorbu vodorovných (svislých) úseček. Tento nástroj se chová stejně jako nástroj zmíněný výše pouze s tím rozdílem, že zde není možno zadat úhel natočení.

Obdélník

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Obdélník

Příkaz:

obd, obdél, obdélník

Popis:

Tento nástroj použijte pro kreslení obdélníku. Je to rychlejší než kreslit obdélník ze samostatných čar. Pokud použijete tento nástroj, obdélník se bude skládat ze čtyř samostatných čar, se kterými je možno dále manipulovat (není to blok nebo nedělitelný objekt).

Postup:

 1. Určete první roh obdélníku.
 2. Táhněte myší protilehlý roh obdélníku a klikněte pro určení jeho druhého rohu. Alternativně můžete zadat souřadnice do příkazového řádku. Například pro nakreslení obdélníku o šířce 50 a výšce 25, zadejte @50,25 .

Rovnoběžka

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Rovnoběžně

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Tímto nástroje můžete kreslit rovnoběžky k již existujícím úsečkám, nebo soustředné oblouky a kružnice.

Postup:

 1. V panelu možností zobrazeném v horní části okna programu, nebo do příkazového řádku zadejte vzdálenost soustředného nebo rovnoběžného prvku od originální entity.
 2. V panelu nástrojů zadejte počet prvků pro vytvoření.
 3. Klikněte na originální entitu. Rovnoběžka nebo souosý prvek bude vytvořen na té straně od původního prvku, na které je umístěn kurzor myši při výběru zdrojového prvku.

Osa úhlu

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Osa

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Tento nástroj umožňuje vytvořít osu úhlu mezi dvěma prvky.

Postup:

 1. V panelu možností zadejte délku os(y) s počátkem v průsečíku dvou přímek. Do druhého políčka zadejte počet os úhlu, které chcete vytvořit. Základní hodnota je '1', ale můžete vytvořit několik os úhlu jak je zobrazeno na obrázku 30 (rozdělit úhel na více shodných dílů). Pro zadání délky pomocí příkazového řádku napište délka , del or d , a pak zadejte hodnotu délky. Pro určení počtu os použitím příkazového řádku zadejte počet , poc nebo p , následovaném počtem os.
 2. Klikněte na první úsečku definující úhel.
 3. Klikněte na druhou úsečku definující úhle přičemž vám náhled ihned ukáže osu(y), které chcete vytvořit.

Figure 30: Konstrukce os.

Tečna z bodu k oblouku / kružnici

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Tečna (B,K)

Příkaz:

?

Popis:

S tímto nástrojem můžete kreslit tečny od bodu k existujícímu oblouku nebo kružnici.

Postup:

 1. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete počáteční bod úsečky.
 2. Klikněte na oblouk nebo kružnici ke které chcete vést tečnu. Obvykle jsou možné dvě tečny. Když přesunete myš nad obloukovým prvkem, uvidíte v náhledu tečnu, která bude vytvořena.

Tečna od oblouku k oblouku / od kružnice ke kružnici

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Tečna (K,K)

Příkaz:

?

Popis:

Za pomoci tohoto nástroje můžete kreslit tečny od jednoho existujícího oblouku nebo kružnice k jinému.

Postup:

 1. Klikněte na první oblouk nebo kružnici, od které chcete vést tečnu.
 2. Klikněte na druhý oblouk nebo kružnici, ke které chcete vést tečnu. Obvykle jsou možné čtyři tečny. Když budete přesouvat kurzor myši nad oblastí kde chcete vytvořit tečny, uvidíte v náhledu všechny přípustné varianty tečny, která bude vytvořena.

Úsečka kolmá k jinému prvku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Kolmo

Příkaz:

?

Popis:

Tento nástroj nám umožňuje kreslit úsečky kolmé k jiným existujícím prvkům. Existujícím prvkem může být úsečka nebo oblouk / kružnice.

Postup:

 1. Klikněte na existující prvek.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku umístěte úsečku.

Úsečka s relativním úhlem k jinému prvku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Relativní úhel

Příkaz:

?

Popis:

Tímto nástroje můžete tvořit úsečky určené relativním úhlem k již existujícím prvkům. Existujícím prvkem může být úsečka nebo oblouk / kružnice. Úsečky s relativním úhlem 0 stupňů vzhledem k oblouku jsou tečny.

Postup:

 1. V panelu možností zadejte velikost úhlu.
 2. Klikněte na již existující prvek.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku umístěte úsečku.

Čára od ruky

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Čára od ruky

Příkaz:

?

Popis:

Tímto nástrojem můžete kreslit čáry od ruky. Používejte tento nástroj s rozmyslem, protože technické výkresy většinou vyžadují absolutní přesnost. Nicméně v některých případech může být použití tohoto nástroje výhodné (např. pro přerušené hrany jak je zobrazeno na obrázku 31).

Postup:

 1. Umístěte kurzor myši do počátečního bodu čáry, stiskněte levé tlačítko myši a držte jej stisknuté.
 2. Nyní nakreslete požadovanou čáru. Na konci čáry uvolněte levé tlačítko myši.

Figure 31: Příklad použití čáry od ruky.

Mnohoúhelník zadaný středem a rohem

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Mnohoúhleník (Stř,Roh)

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Tvoří mnohoúhelníky určené středem a rohem.

Postup:

 1. V panelu možností určete stupeň mnohoúhelníku (počet hran / rohů). Platnými hodnotami jsou čísla od 3 do 9999.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete střed mnohoúhelníku.
 3. Určete první roh mnohoúhelníku.

Mnohoúhleník zadaný dvěma rohy

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Úsečka - Mnohoúhelník (Roh,Roh)

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Tvoří mnohoúhelníky určené dvěma rohy.

Postup:

 1. V panelu možností určete stupeň mnohoúhelníku (počet hran / rohů). Platnými hodnotami jsou čísla od 3 do 9999.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete polohu prvního rohu mnohoúhelníku.
 3. Umístěte druhý roh mnohoúhelníku.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.